داروخانه
 

مسئول فنی داروخانه :


دکتر صوفیا تنکابنی دکتری داروسازی

مدیریت داروخانه :

دکتر صوفیا تنکابنی دکتری داروسازی

دکتر تینا عظیمی دکتری داروسازی

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences